Қоғамның корпоративті хатшысы туралы ереже

 

 

«Жұмыспен қамту проблемалары жөніндегі ақпараттық-талдау орталығы» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылғы  28 наурыздағы   № 6 шешімімен БЕКІТІЛДІ

 

 

КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

 «ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ ЖӨНІНДЕ  АҚПАРАТТЫҚ-ТАЛДАУ ОРТАЛЫҒЫ» АҚ

 

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ

              1.1. «Жұмыспен қамту проблемалары жөніндегі ақпараттық-талдау орталығы» акционерлік қоғамының (одан әрі-Қоғам) корпоративтік хатшы  туралы осы Ереже (одан әрі - Ереже) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы»  Заңының негізінде әзірленді.

           1.2. Ереже Қоғамның Корпоративтік хатшысын (одан әрі- корпоративтік хатшы) тағайындау тәртібін, оның тапсырмаларын, функцияларын, құқықтарын, міндеттерін, жауапкершілігін анықтайды.

           1.3. Қоғамның корпоративтік хатшысы өз қызметінің шегінде Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын даярлауды және жүргізуді бақылайды,  Директорлар кеңесінің отырысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдардың қалыптасуын қамтамасыз  етеді, оларға рұқсат беруді қамтамасыз етуді бақылайды.

              1.4. Корпоративтік хатшы Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы»  Заңының, Жарғының, Қоғамның корпоративті басқару Кодексінің, осы Ереженің және онымен жасалатын еңбек келісім шартының  негізінде  әрекет етеді.

              1.5. Корпоративтік хатшы Қоғамның директорлар Кеңесіне есеп береді және өз қызметінде бағынышты.

           1.6. Корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады.

              1.7. Корпоративтік хатшы өз қызметін Директорлар кеңесімен алдын ала келісімсіз Қоғамда басқа функцияларды орындаумен қоса атқаруға, және де басқа ұйымдарда қызметті жүзеге асыруға құқығы жоқ.

              1.8. Корпоративтік хатшымен тағайындалған тұлғамен еңбек келісім шарты жасалады. Қоғам атынан еңбек келісім шартына Қоғам Президенті қол қояды.

  1.9. Жаңа Корпоративтік хатшыны тағайындау туралы шешім Корпоративтік хатшынының уәкілеттігінің тоқтауы туралы шешімді қабылдау сәтінен бір айдан кешіктірмей, Қоғамның Директорлар кеңесімен қабылданады. Жаңа Корпоративтік хатшыны тағайындау туралы шешім әрекет етуші Корпоративтік хатшынының уәкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы туралы бір уақытта қабылдануы мүмкін.

2.НЕГІЗГІ ТАПСЫРМАЛАР ЖӘНЕ ФУНКЦИЯЛАР

2.1. Корпоративтік хатшының жалпы функциялары:

           2.1.1. Корпоративтік хатшы жалпы қабылданған халықаралық стандарттардың негізінде Компанияның корпоративті басқару саясатын әзірлеуге және қайта қарауға, және де Қазақстан Республикасының осы саладағы тәжірибені талдауға қатысады.

           2.1.2. Корпоративтік хатшы Қоғамның ішкі құжаттарының және Жарғының, корпоративті қатынастардың аясында Қазақстан Республикасының заңнамасының Қоғам қызметкерлерімен және лауазымды тұлғаларымен, органдарымен мониторингті жүзеге асырады.

           2.1.3. Корпоративтік хатшы, міндеттерді орындау күшіндегі, Қоғамның мұрағатына құжаттарды уақытылы беруді қамтамасыз  етеді. Бұл кезде, корпоративтік хатшы мұндай құжаттарды Қоғамның мұрағатына бергенге дейін сақталуына жауапты.

2.2. Қоғамның Директорлар кеңесінің қызметін қамтамасыз  етудегі корпоративтік хатшының функциялары

           2.2.1. Корпоративтік хатшы  Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын отырысын өткізу және ұйымдастыру үшін қажетті, құжаттарды (материалдарды) қалыптастыру және таратуды қамтамасыз  етеді  (отырысты өткізу  туралы ескертулер, отырыстың күн тәртібі мәселелері бойынша шешімдердің жобалары, алдын ала танысу үшін құжаттардың жобасы және т.б.).

           2.2.2. Корпоративтік хатшы Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына шығарлатын құжаттардың уақытылы және дұрыс рәсімделуінің бақылауын жүзеге асырады, Директорлар кеңесі мүшелерінің сұраныстары бойынша құжаттарды (ақпаратты) ұсыну және даярлауды,  Директорлар кеңесінің атынан хаттарға сұраныстарды және жауаптарды даярлауды, Директорлар кеңесімен бекітілген құжаттардың таратылуын ұйымдастырады.

           2.2.3. Корпоративтік хатшы Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалу барысын бақылауды ұйымдастырады.

           2.2.4. Корпоративтік хатшының функциясына, атқарушы органмен, Қоғамның бөлімшелерінің қызметкерлерімен Директорлар кеңесінің тиімді қызметін қамтамасыз  ету мақсатымен,  Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің жедел жұмысын қамтамасыз  ету кіреді.

           2.2.5. Корпоративтік хатшы  заңнаманың, Жарғының және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын даярлауды және жүргізуді қамтамасыз  етеді. Әсіресе, корпоративтік хатшы:

 • Директорлар кеңесінің жұмысының жылдық жоспарын құрайды және отырыс күніне дейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей, Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне ескертудің таратылуын қамтамасыз  етеді;
 • бюллетендерді жасайды, Директорлар кеңесінің мүшелеріне дауыс беру үшін бюллетендердің жіберілуін (беруін)  қамтамасыз  етеді, толтырылған бюллетендерді, отырысқа қатыспаған Директорлар кеңесінің мүшелерінің жазбаша пікірлерін алады, және оларды Директорлар кеңесінің төрағасына береді;
 • Заңнаманың, Жарғының және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес, Директорлар кеңесінің отырысын жүргізу процедураларын тиісті тұрғыда сақталуын  қамтамасыз  етеді;
 • Шешімдерді хаттамалайды, Директорлар кеңесінің шешімдерінің хаттамаларын жасайды және уәкілетті тұлғаларға қол қоюға уақытылы жіберілуіне жауап береді;

2.2.6. Корпоративтік хатшы Қоғамның Директорлар кеңесінің  қайта сайланған мүшелеріне Қоғамдағы әрекет ететін Директорлар кеңесінің  әрекет ету ережесін, Қоғамның ұйымдастырушылық құрылымын түсіндіреді, Қоғамның лауазымды тұлғалары туралы ақпараттандырады, Қоғамның ішкі құжаттарымен, Директорлар кеңесінің отырыстарының шешімдерімен таныстырады, Директорлар кеңесінің мүшелерімен олардың міндетттерін тиісті орындау үшін маңызы бар басқа да ақпаратты ұсынады.

2.3. Корпоративтік хатшының құқықтары

2.3.1. Оған жүктелген функцияларды орындау кезінде корпоративтік хатшының келесі құқықтары бар:

 • Лауазымды тұлғалардан және құрылымдық бөлімдердің басшыларынан  корпоративтік хатшымен өз функцияларын жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты сұрау;
 • Лауазымды тұлғалардан және құрылымдық бөлімдердің басшыларынан  Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындау барысы туралы есептерді, орындамаған жағдайда, немесе орындау мерзімдері бұзылған жағдайда, орындамау немесе шешімдерді уақытылы орындамау себептері туралы түсініктемелер беруді сұрау;
 • Қоғамның құрылымдық бөлімшелерімен Қоғамның Директорлар кеңесінің құзырына жататын мәселелер бойынша материалдарды әзірлеуді ұйымдастыру;
 • Лауазымды тұлғалардан және Қоғамның құрылымдық бөлімдерінің басшыларынан  Жарғыны және Қоғамның ішкі құжаттарын бұзатын, немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің бір уақытта ақпараттандырылуымен, корпоративті даулардың туындауына (туындауы мүмкін) алып келетін әрекеттердің тоқтатылуын талап ету;

2.4. Корпоративтік хатшының міндеттері

 • өз қызметінде Заңнаманың, Жарғының, корпоративті басқару Кодексінің, осы Ереженің, Қоғамның басқа да ішкі құжаттарының нормалары мен талаптарын сақтау;
 • Директорлар кеңесінің тапсырмасын орындау;
 • Өз қызметі туралы Директорлар кеңесінің алдында есеп беру;
 • Қоғам және оның аффиллирленген тұлғалары туралы ақпарттың, Корпоративтік хатшының функцияларын жүзеге асыру кезеңінде мәлім болған инсайдерлік ақпараттың және Корпоративтік хатшы ретінде уәкілеттігінің тоқтауынан кейін кем дегенде үш жыл ішінде құпиялылығын сақтау.

3. КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫНЫҢ ЖАУАПТЫЛЫҒЫ

              3.1. Қоғам корпоративтік хатшыға ұйымдастырушылық мәселелерді шешу және осы ережемен қарастырылған міндеттерді орындау үшін мүмкіндіктер мен ресурстарды ұсынады.

              3.2. Өз міндеттерін орындамаған немесе тиісті емес орындаған жағдайда, корпоративтік хатшыға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілік жүктеледі.

Осы Ережемен тікелей ретелмеген қатынастар, Қоғамның корпоративтік басқармасымен және  Қоғамның басқа да ішкі ережелерімен реттеледі.

4.  ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Егер де, заңнаманың немесе Қоғам Жарғысының өзгеруі салдарынан осы Ереженің бір немесе бірнеше тармақтары  жұмыс істемейтін (жарамсыз) болса, онда ол осы Ереженің басқа тармақтарын қамтымайды, және олар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Қоғам Жарғысына қайшы келмейтін бөлігінде қолданылады.

Осы ережемен таныстым:

Қызметкердің  АЖТ

Қолы

Күні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.07.2016
2535