«ЕРДО» акционерлік қоғамының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты туралы ереже

«Еңбек ресурстарын дамыту

 орталығы» АҚ Директорлар кеңесінің

 2016 ж. «20» желтоқсанынан

№ 10 шешімімен бекітілген

 

 

 

1. ҚҰЖАТТЫ ТАҒАЙЫНДАУ

1.1. Осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат (бұдан әрі – «Саясат») сыбайлас жемқорлыққа жол бермеуге бағытталған және Қоғаммен, лауазымды тұлғалармен, қызметкерлермен және Қоғам атынан әрекет ете алатын басқа да тұлғалармен қолданылатын сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының нормасын сақтайтын, түйінді қағидалары мен талаптарын айқындайтын, «Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) ішкі құжаты болып табылады.

 

2. САЯСАТ МАҚСАТЫ

2.1. Саясат корпоративтік мәдениетті жетілдіру үшін жоғары этикалық стандарттарға ашық және әділ бизнесті жүргізу, корпоративтік басқармасының үздік тәжірибелермен және тиісті деңгейде Қоғамның іскерлік беделін сақтау Қоғамның және оның басшылығының адалдығын көрсетеді.

2.2. Қоғам алдына мақсат кояды:

- сыбайлас жемқорлық саласында атқарып отырған лауазымына қарамастан Қоғам қызметкерлерінің қатысу қаупін азайту;

- барлық формалары мен көріністері бойынша сыбайлас жемқорлықтан бас тарту туралы Қоғам саясаты жайлы қызметкерлерден жалпы түсінік жасау;

- Қоғам мен қызметкерлерге қолданылуы мүмкін ҚР сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының негізгі талаптарын жинақтау және түсіндіру;

- Қоғам қызметкерлеріне осы саясаттың қағидалары мен талаптарын, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасымен қолданылатын негізгі нормаларды, сонымен қатар сыбайлас жемқорлықты  білу және сақтау жөніндегі міндетті орнату ;

- Қоғамға қатысты қолданылуы мүмкін ҚР сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының негізгі талаптарын жинақтау және түсіндіру;

2.3. Қоғам сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықты аяқтауға негіз болатын нәтижелер бойынша себептер мен шарттарды жою үшін шаралар қабылдайтын сыбайлас жемқорлық қаупіне ішкі анализ жасайды.

 

3. НЕГІЗГІ ТҮСІНІКТЕР

3.1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат – сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайтуға, қоғамның мемлекеттік органдар қызметіне сенімін арттыруға бағытталған құқықтық, әкімшілік және ұйымдастырушылық шаралар.

3.2. Cыбайлас жемқорлық – жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдардың, мемлекеттiк функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдардың, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестiрiлген адамдардың, лауазымды адамдардың өздерінің лауазымдық (қызметтік) өкiлеттiктерін және соған байланысты мүмкiндiктерiн жеке өзi немесе делдалдар арқылы жеке өзіне не үшінші тұлғаларға мүлiктiк (мүліктік емес) игiлiктер мен артықшылықтар алу немесе табу мақсатында заңсыз пайдалануы, сол сияқты игiлiктер мен артықшылықтарды беру арқылы осы адамдарды параға сатып алу.

3.3. Cыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл – сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің өз өкілеттіктері шегіндегі сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, оның ішінде қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және жою жөніндегі, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеп-тексеру және олардың салдарларын жою жөніндегі қызметі.

3.4. Cыбайлас жемқорлық тәуекелі – сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайлардың туындау мүмкіндігі.

3.5. Cыбайлас жемқорлықтың алдын алу – сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің алдын алу шаралары жүйесін әзірлеу және енгізу арқылы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды зерделеу, анықтау, шектеу және жою жөніндегі қызметі.

 

4. ҚОЛДАНУ МЕН МІНДЕТТЕР АЯСЫ

4.1. Қоғамның барлық лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері осы Саясатқа басшылық жасауға және принциптер мен талаптарды мүлтіксіз сақтауға міндетті.

4.2. Қоғам Президенті осы Саясаттың қағидалары мен талаптарын жүзеге асыруына бағытталған бүкіл іс-шараларды ұйымдастыруға жауапты.

4.3. Олармен жасалған шартта, олардың ішкі құжаттарында тиісті міндеттер тіркелген болса немесе қолданыстағы заңнаманың нормасынан тікелей туындаған жағдайда Қоғамның лауазымды тұлғаларына, қызметкерлеріне, өкілдеріне, сондай-ақ өзге де тұлғаларына Осы саясаттың қағидалары мен талаптары қолданылады.

 

5. АҚПАРАТТАНДЫРУ

5.1 Қоғам сыбайлас жемқорлықтан бас тарту туралы ашық мәлімдейді, ақпараттандыру және оқыту жолмен сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің деңгейін көтеруіне ықпал етеді және барлық контрагенттермен, лауазымды тұлғалармен, өздерінің Қызметкерлермен осы Саясаттың қағидалары мен талаптарын сақтағанын құптайды және көтермелейді, осы Саясатты еркін қол жеткізуге Қоғамның интернет ресурсына орналастырады.

 

6. ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТ ПЕН ДЕМЕУШІЛІККЕ ҚАТЫСУЫ

6.1 Қоғам Қоғамның нақты жобаларынан коммерциялық артықшылықтарды алу мақсатындағы қайырымдылық және демеушілік жобаларды қаржыландырмайды.

 

7. САЯСИ ҚЫЗМЕТКЕ ҚАТЫСУЫ

7.1 Қоғам Қоғамның жобаларынан коммерциялық артықшылықтарды алу мақсатындағы саяси партияларды,ұйымдарды және қозғалыстарды қаржыландырмайды.

 

8. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІМЕН АРАҚАТЫНАСЫ

8.1 Қоғам мемлекеттік қызметкерлер мен олардың жақын туыстарының (немесе олардың мүддесі үшін) Қоғам жобаларынан коммерциялық артықшылықтарды алу мақсатындағы кез келген шығыстарын , соның ішінде көлікке, өмір сүруге, тамақтануға, ойын-сауыққа және т.б. кететін, немесе олардың өзге де жолмен Қоғам есебінен алынған шығыстарын төлеуден бас тартады.

 

9. ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРМЕН АРАҚАТЫНАСЫ

9.1 Қоғам құқық бұзушылық үшін негізгі қағидалар, талаптар және санкциялар туралы Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерін хабардар етіп, оларды осы Саясатты сақтауынталап етеді.

9.2 Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің тиісті деңгейін қалыптастыру аясында қызметкерлер үшін күндізгі және/немесе қашықтық нысанда кезеңдік ақпараттық семинарлар, сонымен қатар Қоғамның барлық жаңа қызметкерлері үшін осы Саясаттың ережесі және онымен қатысты құжаттар бойынша кіріспе тренингтер өткізіледі.

9.3 Жоғары тұрған лауазымдарға ұсынылу үшін кадр резервін қалыптастыру, сонымен қатар тәртіптік жаза қолдану кезіндеОсы Саясаттың қағидалары мен талаптарын Қоғам қызметкерлерімен сақталынған кезде ғана есепке алынады.

 

10. ЖАУАПТЫҚ ШАРАЛАР МЕН САНКЦИЯЛАРДАН БАС ТАРТУ

10.1 Қоғам егерде қызметкер сыбайлас жемқорлық болу фактісін хабарлаған немесе парақорлықты беруге не болмаса алудан, коммерциялық парақорлық немесе парақорлық кезінде делдал болудан бас тартқан жағдайда, соның ішінде егер осындай бас тарту қорытындысы бойынша Қоғамда пайда жоғалту орын алса немесе коммерциялық және бәсекелестік артықшылықтар алынбаған жағдайда бірде-бір қызметкер санкцияларға (сонымен қоса қызметiнен босатуға, қызметiн төмендетуге, сыйлықтан айыруға) ұшырамайтындығы жөнінде хабарлайды.

 

11. ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗУ       

11.1 Қоғам Президенті осы Саясаттың жеткіліксіз тиімді ережелері анықталған жағдайда немесе онымен Қоғамның бизнес-процесстерімен байланысты не болмаса қолданылатын Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары өзгеруі орын алса осы Саясатты және/немесе бизнес-процесстерін қалыптастыру әрекет жоспарын әзірлеу және іске асыруын ұйымдастырады.

 

12. ОСЫ САЯСАТТЫ ОРЫНДАМАҒАНДЫҒЫ (ТИІСТІ ОРЫНДАМАҒАНДЫҒЫ)  ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК

12.1 Қоғамның барлық құрылымдық бөлімшелерінің лауазымды тұлғалары, қызметкерлері атқарып отырған лауазымына қарамай осы Саясаттың қағидалары мен талаптарын сақтау бойынша, сондай-ақ сол қағидалар мен талаптарды бұзған оларға бағынатын тұлғалардың әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жеке жауапкершілік жүктеледі.

12.2 Қоғамның лауазымды тұлғалары, қызметкерлері және өзге де тұлғалары сыбайлас жемқорлық қызметіне қатысқаны үшін санкцияларға ұшырауы мүмкін болғандықтан, әрқайсысынан ақылға қонымды негізді күдік немесе сыбайлас жемқорлық фактісі қолданыстағы заңмен рұқсат етілген негізде қызметтік тергеулерге бастамашылық жасалады.

12.3 Қоғамның, құқық қорғау органдар немесе өзге де тұлғалардың бастамасы бойынша қолданыстағы Қазақстан Республикасы заңнамасымен, нормативтік актілермен және еңбек шарттармен көзделген тәртіпте және негізде осы Саясат талаптарын бұзғаны үшін кінәлі тұлғалар тәртіптік, әкімшілік, азаматтық-құқықтық немесе қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін.

Тіркелген файл: 
12.01.2017
1465